فاطمه دهلوی

متولد سال ۱۳۴۲

سابقه کار : ۳۴ سال

در پستهای معاونت پرورشی ، معاونت انضباطی و آموزشی و مدیریت در مناطق ۱۵ و ۱ و ۳  آموزش و پرورش شهر تهران

شروع به کار : سال ۱۳۶۱

وضعیت تأهل : متأهل و دارای ۲ فرزند

داشتن بیش از ۲۰۰۰ ساعت ضمن خدمت از ادارات آموزش و پرورش و دریافت تقدیرنامه های  منطقه ای و استانی آموزش و پرورش شهر تهران