تیم ما را ببینید

فاطمه دهلوی

فاطمه دهلوی

مدیریت
ماشاءالله تیموری

ماشاءالله تیموری

معاون ارشد
معاون آموزشی
رضا کوه پور

رضا کوه پور

معاونت IT

عطیه تفرشی

عطیه تفرشی

مسئول پایه پیش دبستان
آقای موسوی

آقای موسوی

معاون پشتیبانی

خانم پورقاسمی

حسابدار
خانم مونا ذاکری

خانم مونا ذاکری

مسئول پایه پنجم و ششم

خانم جبلی

مسئول پایه سوم و چهارم

خانم انصاری

روابط عمومی

خانم ملک لو

معاونت اجرایی
منصوره یزدی

منصوره یزدی

مسئول پایه اول ودوم
قربان حاجی

قربان حاجی

کارپرداز