, , , ,

پایگاه تابستانی ۹۸ ؛ گزارش تصویری از اردوی باغ پرندگان ۱۷تیرماه ۹۸ (پایه های سوم و چهارم)