اولی ها برای اولین بار به داستان سازی پرداختند و همچنین جشنواره ای را هم با عنوان جشنواره مشاغل جهت آشنایی با شغل ها و تخصص های مختلف ایجاد کردند.