, , ,

انتخابات شورای دانش آموزی در سلام یاسین

انتخابات شورای دانش آموزی پنجم ششمی های سلام یاسین
با توجه به رای گیری که انجام شد اعضای شورای دانش آموزی به شرح ذیل انتخاب شدند
رئیس هیئت مدیره: امیرحسین محمودآبادی
نائب رییس:آرشام عامری
بازرس شورا:علی اصغر موسوی
منشی جلسه: آمین ایلخانی،امیرعلی خانی
روابط عمومی: امیرحسین خرمی،رهام اسدپور
مسئول بهداشت: آبتین آقایان مقدم،آیهان قلی زاده
سخنگو:مانی فتحی