,

مانور زلزله در سلام یاسین

مجموعه ما در سلام یاسین بر آن است تا در جهت ارتقا سلامت ، ایمنی و بهداشت دانش آموزان،راه حل ها و مانورهای کاربردی ای داشته باشد.مانور زلزله در همین راستا و با توجه به اهمیت آگاهی از پیامدها و آسیب های زلزله و نحوه آمادگی در مقابل این پدیده طبیعی است.