,

دانش افزایی کادر آموزشی و معلمین مجرب سلام یاسین

همیشه مجموعه مدارس سلام و همچنین پیش دبستان و دبستان سلام یاسین پیشگام در به روز کردن و افزایشِ دانشِ کارکنان و کادرآموزشی و معلمان مجموعه شان بوده اند.
اینجا هم معلمان و کادر آموزشی سلام یاسین در راستای تقویت خود و به کارگیری ظرفیت های باکیفیت تر و پربارتر در زمینه آموزش با شرکت حداکثری در دوره های آموزشی پساکرونای دکتر نیرو گام های موثری در راستای آموزش به روز و باکیفیت برداشتند.