, ,

جشن ۱۰۰ در سلام یاسین

پایه دومی ها هرسال جشن ۱۰۰ را به مناسبت آموزش عدد ۱۰۰ و ورود به صدگان برگزار می کنند.